خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre

فایل دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 26 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : جاویدان | بازدید : <-PostHit->
بررسی مدارهای الكترونیكی

پایان نامه بررسی مدارهای الكترونیكی در 149 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی مدارهای الكترونیكی

پایان نامه بررسی مدارهای الكترونیكی
مقاله بررسی مدارهای الكترونیكی
پروژه بررسی مدارهای الكترونیكی
تحقیق بررسی مدارهای الكترونیكی
دانلود پایان نامه بررسی مدارهای الكترونیكی
پروژه
پژهش
مقاله 
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژهش
دانلود مقاله 
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 3833 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 149

بررسی مدارهای الكترونیكی

 

 

فصل اول

مبانی مدارهای الكتریكی

1-1          : مقدمه

اجزا واحدها در سیستم SI به صورت اعشاری است. برای مشخص كردن توان های ده، پیشوندهای خاصی همراه واحدهای این سیستم به كار می رود. این پیشوندها عبارتند از:

پیكو (P و 12-10)                          كیلو (K و 103)

نانو (n و 9-10)                                      مگا (M و 106)

میكرو                            گیگا (G و 109)

میلی                               سانتی (C و 2-10)

1-2 : كمیات اساسی الكتریكی

1-2-1- بار

می دانیم كه در یك اتم، الكترون بار منفی و پروتون بار مثبت دارد و بار یك الكترون با بار یك پروتون برابر است. واحد بار الكتریكی كولن (C) است. یك كولن برابر بار 108*24/6 الكترون است. یعنی یك الكترون دارای بار C 19-10*6/1 است.

1-2-2- جریان

بار متحرك نشان دهنده جریان است. جریان در یك مسیر مجزا، مثلاً یك سیم فلزی، علاوه بر مقدار، جهت نیز دارد. جریان، آهنگ عبور بار از یك نقطه در یك جهت خاص است.

پس از مشخص كردن یك جهت مرجع، كل باری كه از زمان t=0 به بعد از یك نقطه مرجع در آن جهت عبور كرده را q(t) می نامیم. آهنگ عبور بار در لحظه t برابر  است. با كاهش فاصله  می‎توان نوشت:

(1-1)                                       

جریان، برابر آهنگ زمانی عبور بار مثبت از یك نقطه مرجع در یك جهت مشخص است. جریان را با i  یا I نشان می‎دهیم. بنابراین:

(1-2)                                                 

واحد جریان آمپر (A) است. یك آمپر، انتقال بار با آهنگ 1 كولن بر ثانیه را نشان می‎دهد. برای به دست آوردن باری كه در فاصله t0 تا t منتقل شده، می‎توان از رابطه 1-3 استفاده كرد:

(1-3)                                       

1-2-3- ولتاژ

هر عنصر را به صورت یك شكل دارای دو پایانه یا دو سر نشان می‎دهیم. (شكل 1-1)

  

 شكل 1-1 : یك عنصر مداری

فرض كنید جریانی به پایانه A عنصر مداری شكل 1-1 وارد شده و از پایانه B خارج می‎شود. برای عبور این جریان، باید مقداری انرژی صرف شود. در این صورت
می گوییم بین دو پایانه B , A ، اختلاف پتانسیل یا ولتاژ الكتریكی وجود دارد. بنابراین ولتاژ روی یك عنصر، معیاری از كار لازم برای عبور بار از طریق آن است. ولتاژ یا اختلاف پتانسیل بنابر تعریف عبارت است از كار انجام شده برای انتقال بار q از یك نقطه به نقطه دیگر. یعنی:

(1-4)                                                                          

كه در آن v اختلاف پتانسیل بر حسب ولت (v)، w كار انجام شده و q بار الكتریكی است.

1-2-4- توان الكتریكی

توان آهنگ مصرف انرژی است. اگر برای انتقال 1 كولن بار از یك عنصر، 1 ژول انرژی مصرف شود، توان لازم برای انتقال یك كولن بار در ثانیه، یك وات خواهد بود. رابطه توان را می‎توان به صورت رابطه 1-5 نوشت:

(1-5)                                                  p=v .i  

كه p توان الكتریكی بر حسب وات (w) است. یعنی یك وات برابر یك ولت آمپر است.

1-2-5- مقاومت

هر عنصر مداری كه در آن انرژی تلف شود، معمولاً ولتاژ دو سرش با جریان گذرنده از آن متناسب است. یعنی:

(1-6)                                        V=RI

كه R ثابت تناسب است و مقاومت آن عنصر می‎باشد. واحد مقاومت اهم است و رابطه 1-6 قانون اهم نام دارد.

شكل 1-2 علامت مداری یك مقاومت را نشان می‎دهد.

  

شكل 1-2 : علامت مداری مقاومت

در یك مقاومت، جریان از نقطه با پتانسیل بیشتر به نقطه با پتانسیل كمتر جاری می گردد. معمولاً پتانسیل بیشتر را با علامت + و پتانسیل كمتر را با علامت - نشان می دهند. مقاومت، یك عنصر مصرف كننده انرژی الكتریكی است. یعنی ‎توان در آن تلف می‎شود. توان تلف شده در یك مقاومت از رابطه 1-7 به دست می‎آید.

(1-7)                                       

عكس مقاومت را رسانایی می گوئیم و با G نشان می‎دهیم. بنابراین:

(1-8)                                                 

واحد رسانایی مهو یا زیمنس است.

1-3- اتصال سری مقاومت ها

منظور از سری كردن مقاومت ها آن است كه آنها را به صورت زنجیره ای و سر به سر به هم وصل كنیم. در اتصال سری فقط یك مسیر برای عبور جریان به وجود می‎آید و لذا از تمامی مقاومت ها جریان یكسانی می گذرد. شكل 1-3 اتصال سری مقاومت ها را نشان می‎دهد.

 

  

شكل 1-3 : اتصال سری مقاومت ها

می‎توان تعدادی مقاومت سری را ساده كرد و به جای آنها یك مقاومت گذاشت. این مقاومت را مقاومت كل یا مقاومت معادل می گوییم. اگر مقاومت های Rn , … , R2, R1 به صورت سری به هم متصل باشند، مقاومت معادل آنها از رابطه 1-9 به دست می‎آید.

(1-9)                                       

مثال 1-1

در مدار شكل 1-4 مقدار مقاومت كل را حساب كنید.

  

شكل 1-4

حل :            

1-4- اتصال موازی مقاومت ها

هرگاه دو یا چند مقاومت در یك مدار الكتریكی از دو سر به هم متصل باشند آنها را موازی می گوئیم. در اتصال موازی مقاومت ها، ولتاژ تمام مقاومت ها با هم برابر است. شكل 1-5 اتصال موازی مقاومت ها را نشان می‎دهد.

 

  

شكل 1-5 : اتصال موازی مقاومت ها

هرگاه چند مقاومت با هم موازی شوند، مقاومت كل كاهش می یابد. مقاومت معادل چند مقاومت موازی از رابطه 1-10 به دست می‎آید:

(1-10)                                               

مثال 1-2

مقاومت كل (معادل) بین دو نقطه B , A را در شكل 1-6 حساب كنید.

  

شكل 1-6

حل :

مثال 1-3

معادل دو مقاومت موازی R2 , R1  از چه رابطه ای به دست می آید؟

حل                        

 

مثال 1-4

در مثال 1-3 اگر مقاومت های R2 , R1 با هم برابر باشند مقاومت معادل را حساب كنید.

حل                                 

 

بنابراین مقاومت معادل دو مقاومت مساوی، نصف آن مقاومت است. اگر n مقاومت مساوی را به صورت موازی به هم ببندیم مقاومت معادل برابر  خواهد بود.

معمولاً دو مقاومت موازی R2 , R1 را به صورت نشان می‎دهیم.

مثال 1-5

مقاومت معادل مدار شكل 1-7 را حساب كنید.

  

شكل 1-7

حل              

1-5- منبع ولتاژ

1-5-1- منبع ولتاژ

منبع ولتاژ دارای یك پایانه مثبت و یك پایانه منفی است. انرژی از طریق ترمینال منفی به الكترونها اعمال می گردد و آنها را از طریق یك هادی (سیم) به ترمینال مثبت سوق می‎دهد. در نتیجه جریان به مصرف كننده ای كه در مسیر سیم قرار دارد می رسد و انرژی به آن منتقل می‎شود.

منابع ولتاژ به دو صورت منبع ولتاژ مستقیم (DC) و منبع ولتاژ متناوب (AC) وجود دارند. منبع ولتاژ مستقیم یك ولتاژ ثابت تولید می‌كند. به عبارت دیگر ولتاژ دو سر پایانه های آن همیشه یك مقدار ثابت است. شكل 1-8 علامت مداری یك منبع ولتاژ مستقیم را نشان می‎دهد.

 

 

شكل 1-8 : علامت مداری منبع ولتاژ مستقیم

اگر جهت جریان را عكس جهت حركت الكترون در نظر بگیریم، جهت جریان در منبع ولتاژ شكل 1-8 از B به A خواهد بود.

منابع ولتاژ متناوب در فصل های آینده توضیح داده خواهد شد.

1-5-2- منبع جریان

یك منبع جریان، مقدار جریان ثابتی تولید می‌كند. علامت مداری منبع جریان در شكل 1-9 نشان داده شده است.

 

 

شكل 1-9 : علامت مداری منبع جریان

 

1-6- قانون ولتاژ كیرشف (KVL)

قانون ولتاژ كیرشف بیان می دارد كه مجموع ولتاژها در یك مسیر بسته برابر صفر است. یا به عبارت دیگر مجموع افتهای ولتاژ در یك مسیر بسته مساوی با ولتاژ كل منبع تغذیه می‎باشد. هنگامیكه در یك مسیر بسته حركت می كنیم پلاریته یا جهت ولتاژ باید در نظر گرفته شود. بنابراین می‎توان در یك مسیر بسته اگر از پلاریته مثبت یك عنصر به پلاریته منفی آن وارد شدیم، ولتاژ را با علامت منفی و اگر از پلاریته منفی به پلاریته مثبت عنصر حركت كردیم، ولتاژ را با علامت مثبت نشان داد. این علامت گذاری قراردادی است و می‎توان علامت ولتاژ را برعكس نیز در نظر گرفت.

مثال 1-6

در شكل 1-10 افت ولتاژ V3 را بیابید.

  

 شكل 1-10

حل: طبق رابطه KVL داریم:

 

1-7- قانون جریان كیرشف (KCL)

قانون جریان كیرشف بیان می دارد كه مجموع جبری جریان های وارد شده به هر گره (محل اتصال چند عنصر) برابر صفر است. در نوشتن قانون KCL ، جهت جریان ها نیز باید در نظر گرفته شود. می‎توان جریان های ورودی به گره را با علامت مثبت و جریان های خروجی را با علامت منفی نشان داد.

 

 

جریان متناوب

2-1- موج سینوسی

موج سینوسی یكی از مهمترین شكل موج های متناوب (AC) است. در مداراتی كه از موج سینوسی به عنوان منبع استفاده شده است، جریان و ولتاژ مدار هر دو از نوع سینوسی هستند. در اینجا ما از موج كسینوسی صحبت نخواهیم كرد و آن را نیز به عنوان یك موج سینوسی نام می بریم زیرا یك تابع كسینوسی را می‎توان به صورت یك موج سینوسی درآورد.

شكل 2-1 یك موج سینوسی را نشان می‎دهد.

 

شكل 2-1 : موج سینوسی

یك شكل موج سینوسی با زمان تغییر می‌كند و این تغییرات به صورت پیوسته می‎باشد.

همانطور كه مشاهده می شود، شكل موج سینوسی تكرار یك دوره می‎باشد یعنی شكل موج از 0 تا t4 دائماً تكرار می‎شود. زمان لازم برای طی یك دوره را پریود یا دورة تناوب می گوئیم در شكل 2-1 یك پریود از 0 تا t4 می‎باشد. همچنین یك دوره تناوب را می‎توان از دو نقطه هم وضعیت دیگر مثلاً t1 تا t5 و یا از t2 تا t6 بدست آورد.

معمولاً یك دوره تناوب را با T نشان می دهند یعنی در شكل 2-1 می توانیم T= t4 را بنویسیم. نقاطی كه در آن ولتاژ یا جریان حداكثر است را نقطه ماكزیمم (max) می گوئیم. در شكل 2-1 نقطه ماكزیمم در t1 واقع شده است. همچنین نقطه ای كه در آن ولتاژ یا جریان حداقل است را نقطه می نیمم (min) می گوئیم. كه در شكل داده شده در t3 واقع شده است. معمولاً نقاط ماكزیمم یا مینیمم را نقاط پیك می گوئیم. یعنی فاصله نقطه ماكزیمم یا مینیمم از مبداء ولتاژ یا جریان برابر ولتاژ یا جریان پیك است. فاصله نقطه مینیمم تا نقطه ماكزیمم شكل موج را مقدار پیك تاپیك می گویند. (مثلاً ولتاژ پیك تاپیك كه به صورت Vpp نشان می‎دهیم.

2-2- فركانس

بنابه تعریف فركانس تعداد سیكل های كاملی است كه موج سینوسی در یك ثانیه طی می‌كند. هرچه تعداد سیكل ها بیشتر باشد، فركانس نیز بیشتر است. رابطه فركانس و پریود را می‎توان به صورت زیر نوشت:

 

واحد فركانس هرتز (Hz) می‎باشد.

مثال 2-1

در مدار شكل 2-2 مقادیر پریود، فركانس، ولتاژ ماكزیمم (Vmax)، ولتاژ پیك تاپیك (Vpp) را پیدا كنید.

 

شكل 2-2

حل

پریود یك دوره تكرار است بنابراین:            T=4s

فركانس نیز عكس پریود است:

 

ولتاژ ماكزیمم نیز با توجه به شكل برابر 10 ولت است. یعنی :                    

چون ولتاژ پیك با vmax برابر است بنابراین:                                         Vp=Vm=10v

و ولتاژ پیك تاپیك به صورت زیر به دست می‎آید:

 

مقدار ولتاژ یا جریان در هر لحظه را ولتاژ یا جریان لحظه ای می گوئیم. مقادیر لحظه ای ولتاژ یا جریان را معمولاً با حروف كوچك i  و v نشان می‎دهیم.

مقدار مؤثر (rms)

رابطه بین ولتاژ مؤثر در یك ولتاژ سینوسی و ولتاژ ماكزیمم به صورت زیر است:

(2-1)                              

همچنین جریان مؤثر به صورت زیر است:

(2-2)                                   

2-3- مقدار متوسط

اگر یك موج سینوسی را در طول یك پریود در نظر بگیریم مقدار متوسط آن صفر خواهد شد زیرا مقادیر مثبت و منفی اثر همدیگر را خنثی می‌كنند. اما اگر مقدار متوسط را در یك نیم سیكل مثلاً نیم سیكل مثبت حساب كنیم از رابطه زیر به دست می‎آید:

(2-3)                              

(2-4)                                        

مثال 2-2

با توجه به شكل 2-3 مقادیر  را پیدا كنید.

  

شكل 2-3

حل                                                                                           

 

2-4-قوانین اهم در مدارهای AC 

هنگام بررسی قوانین اهم در مدارهای AC باید توجه داشت كه از جریان ها و ولتاژهای هم رسته استفاده كرد. مثلاً زمانی كه رابطه اهم را می نویسیم جریان و ولتاژ هر دو باید ماكزیمم یا هر دو باید مقدار متوسط یا هر دو از نوع مقدار متوسط باشند. بنابراین اگر یك ولتاژ سینوسی به یك مقاومت R اعمال شود می‎توان رابطه های زیر را نوشت:

(2-5)                                       

(2-6)                                       

(2-7)                                       

فاز:

در یك موج سینوسی نقطه شروع موج در زمان صفر ممكن است از مبدا شروع شده باشد یا قبل و یا بعد از آن شروع شده باشد. به همین دلیل یك فاز برای موج در نظر گرفته می‎شود كه توسط آن وضعیت مشخص از موج سینوسی نسبت به مرجع تعیین می گردد. سه شكل موج C , B , A شكل 2-4 نشان داده شده است.

  
 

شكل 2-4 : اختلاف فاز

 

w سرعت زاویه ای است و برحسب رادیان (rad) می‎باشد. هر سیكل معادل  یا  رادیان است.

(2-8)                                       

موج A چون از مبدا شروع شده است به عنوان مرجع در نظر گرفته می‎شود. موج B به اندازه  رادیان دیرتر از موج A شروع شده است یعنی از دو نقطه هم موقعیت را در نظر بگیریم می بینیم موج B از نظر زمانی دیرتر از موج A شروع شده است. در این صورت می گوئیم موج B به اندازه  رادیان از موج A عقب تر است. یا اصطلاحاً تأخیر فاز دارد. یا موج A به اندازه  رادیان نسبت به موج B  تقدم فاز دارد.

با توجه به شكل 2-4 می بینیم كه موج C به اندازه  رادیان جلوتر از موج A شروع شده است. بنابراین موج C نسبت به موج A به اندازة  رادیان تقدم فاز دارد.

 

- مقاومت آرمیچر

اولین گام در راه انجام و تعیین كمیات فوق می‌توان بیان كرد آزمون مدار- باز می‌باشد. برای انجام این آزمایش، ژنراتور در سرعت نامی چرخانده می‌شود. پایانه‌ها به بار اتصال ندارند و جریان میدان برابر صفر قرار داده می‌شود. سپس جریان میدان رابا گام‌های تدریجی افزایش می‌دهند و ولتاژ پایانه‌ای را در هر گام اندازه می گیرند. چون پایانه‌ها باز هستند پس  برابر با  می‌باشد. لذا می‌توان سخنی  یا  را برحسب  رسم كرد. به این منحنی، مشخصه مدار باز (OCC) می‌گویند.

گام دوم انجام آزمون اتصال – كوتاه است. برای انجام این آزمون، دوباره جریان میدان در صفر تنظیم می‌‌گردد. و پایانه‌های ژنراتور توسط مجموعه‌ای از آمپرمترها اتصال كوتاه می‌شوند. سپس جریان آرمیچر  یا جریان خط  ، همراه با افزایش جریان میدان اندازه گیری می‌شود. به این منحنی، مشخصة اتصال كوتاه (SCC) می‌گویند. مشخصه اتصال كوتاه یك خط راست است. زیرا وقتی كه پایانه‌ها اتصال كوتاه می‌شوند جریان آرمیچر از رابطه  به دست می‌آید كه اندازه آن نیز بر طبق رابطه  خواهد بود.

حال اگر  باشد،  و چون كه  

 

یعنی اگر  و  در شرایطی معینی معلوم باشند. می‌توان راكتانس سنكرون  را یافت.

بنابراین روشی تقریبی تعیین راكتانس سنكرون  در جریان معین میدان به قرار زیر است:

1- ولتاژ تولیدشده EA را به ازای جریان میدان از مشخصه بی بار به دست می‌آوریم.

2- جریان اتصال كوتاه  را به ازای جریان میدان از مشخصه بی‌بار به دست می‌آوریم.

3- با استفاده از رابطه بالا  را می‌یابیم.

 

10-23-1) نسبت اتصال كوتاه:

پارامتر دیگری كه برای توصیف ژنراتورهای سنكرون به كار می‌رود. نسبت اتصال كوتاه است. نسبت اتصال كوتاه ژنراتور، طبق تعریف نسبت جریان لازم در میدان برای تولید جریان نامی آرمیچر در اتصال كوتاه است.

10-24- اثر تغییرات جریان بر موتورهای سنكرون:

در قسمت های قبلی چگونگی تاثیر تغییرات بار را روی موتوربیان كردیم، كمیت دیگری كه در موتور سنكرون وجود دارد كه می توان آن را تنظیم كرده و آن جریان میدان است كه تغییر جریان میدان چه تأثیری بر موتور سنكرون دارد؟

توجه كنید كه افزایش جریان میدان اندازه  را افزایش می دهد، اما بر توان حقیقی تولید شده، توسط موتور تأثیری ندارد. توان تحویلی موتور تنها هنگامی تغییر می‌كند كه گشتاور بار محور تغییركند. چون تغییر  بر سرعت محور  تأثیری ندارد و چون بار متصل به محور تغییر نكرده توان حقیقی تولید شده تغییر نمی‌كند.

البته  نیز ثابت است. چون منبع تغذیه تأمین كنندة موتور آن را ثابت نگه می‌دارد. بنابراین فواصل متناسب با توان در نمودار فیزوری  باید ثابت باشد وقتی جریان میدان زیاد می‌شود،  باید زیاد شود. اما این كار تنها با لغزیدن در امتداد خط توان ثابت عملی است. این نتیجه در شكل دیده می‌شود.

 

فهرست

 

عنوان                                                                                                              صفحه

1-1: مقدمه...........................................................................................................

1-2: كمیات اساسی الكتریكی................................................................................

1-2-1: بار...........................................................................................................

1-2-2: جریان......................................................................................................

1-2-3: ولتاژ........................................................................................................

1-2-4: توان الكتریكی..........................................................................................

1-2-5: مقاومت....................................................................................................

1-3: اتصال سری مقاومتها......................................................................................

1-4: اتصال موازی مقاومتها................................................................................

1-5: منابع.............................................................................................................

1-5-1: منبع ولتاژ................................................................................................

1-5-2: منبع جریان..................................................................................................

1-6: قانون ولتاژ كیرشهف (KVL).......................................................................

1-7: مقسم ولتاژ...................................................................................................

1-8: مقسم جریان................................................................................................

1-9: مدارهای مختلط...........................................................................................

1-10: زمین مدار..................................................................................................

مسائل فصل 1.......................................................................................................

فصل دوم: جریان متناوب..........................................................................................

2-1: موج سینوسی...............................................................................................

2-2: فركانس........................................................................................................

2-3: مقدار متوسط...................................................................................................

2-4: قوانین اهم در مدارهای AC........................................................................

2-4-1: فاز...........................................................................................................

2-5: فازور...........................................................................................................

2-6: اعداد مختلط.................................................................................................

2-7: ساده كردن اعداد مختلط.............................................................................

2-8: موج پالس.....................................................................................................

2-9: موج مثلثی.....................................................................................................

مسائل فصل دوم...................................................................................................

فصل سوم روشهای تحلیل مدار...........................................................................

3-1: تبدیل منابع...................................................................................................

3-2: قضیه جمع آثار............................................................................................

3-3: روش ولتاژ گره ها.......................................................................................

3-4: روش جریان مش.........................................................................................

3-5: روش تونن...................................................................................................

3-6: روش نورتن.................................................................................................

3-7: انتقالی حداكثر توان به بار...........................................................................

مسائل فصل 3.......................................................................................................

فصل چهارم: وسایل اندازه گیری.........................................................................

4-1: ولتمتر...........................................................................................................

4-2: آمپرمتر........................................................................................................

4-3: اهم متر.........................................................................................................

4-4: تست كردن قطعات الكتریكی........................................................................

4-4-1: سیم.........................................................................................................

4-4-2: مقاومت....................................................................................................

4-4-3: سلف........................................................................................................

4-4-4: خازن.......................................................................................................

4-5: اسیلسكوپ....................................................................................................

مسائل فصل چهارم...............................................................................................

فصل پنجم: خازن و سلف در جریان مستقیم........................................................

5-1: خازن............................................................................................................

5-2: خازن در جریان مستقیم..............................................................................

5-3: شارژ خازن..................................................................................................

5-4: دشارژ خازن................................................................................................

5-5: به هم بستن خازنها......................................................................................

5-6: سلف.............................................................................................................

5-7: سلف در جریان مستقیم...............................................................................

5-8: تغییرات جریان در سلف..............................................................................

5-9: به هم بستن سلف ها....................................................................................

مسائل فصل پنجم..................................................................................................

فصل ششم: خازن و سلف در جریان متناوب.......................................................

6-1: مدارهای RC................................................................................................

6-1-1: مدارهای RC موازی ...................................................................................

6-2: مدارهای RL................................................................................................

6-2-1: مدار RL سری........................................................................................

6-2-2: مدار RL موازی......................................................................................

مسائل فصل ششم.................................................................................................

فصل هفتم: مدارهای RLC....................................................................................

7-1: RLC سری.......................................................................................................

7-1-1: فركانس تشدید مدار سری......................................................................

7-2: RLC موازی.................................................................................................

7-2-1: فركانس تشدید در RLC موازی..............................................................

7-3: پهنای باند.....................................................................................................

مسائل فصل هفتم..................................................................................................

فصل هشتم ترانسفورماتورها....................................................................................

8-1: اندوكتانس متقابل.........................................................................................

8-2: توان..............................................................................................................

8-3: بازتاب امپدانس............................................................................................

مسائل فصل هشتم................................................................................................

فصل نهم: سیستم های چند فازه...........................................................................

9-1: سیستم تك فاز.............................................................................................

9-2: سیستم سه فاز.............................................................................................

9-3: توان در مدارهای سه فاز............................................................................

مسائل فصل نهم:.......................................................................................................

فصل 10: موتور و ژنراتورهای DC.....................................................................

10-1: موتورهای DC...........................................................................................

10-2: معرفی موتورهای DC...............................................................................

10-3: انواع موتورهای DC..................................................................................

10-4: مدار معادل موتورهای DC.......................................................................

10-5: موتورهای DC تحریك مجزا و موازی......................................................

10-6: مشخصه پایانه ای موتور DC موازی.......................................................

10-7: معرفی ژنراتورهای DC............................................................................

10-8: ژنراتور تحریك مجزا................................................................................

10-9: مشخصات پایانه ای ژنراتورهای تحریك مجزا.........................................

10-11: كنترل ولتاژ پایانه ای..............................................................................

10-12: ژنراتور dc موازی..................................................................................

10-13: موتورهای سنكرون................................................................................

10-14: مدار معادل موتور سنكرون...................................................................

10-15: موتور سنكرون از دید میدان مغناطیسی................................................

10-16: كار موتور سنكرون در حالت پایدار.......................................................

10-17: سختی مشخصه گشتاور در سرعت موتور سنكرون.............................

10-18: اثر تغییرات بار روی موتور سنكرون.....................................................

10-19: نمودار فیزوری ژنراتور سنكرون..........................................................

10-20: ژنراتور سنكرون....................................................................................

10-21: ساختمان ژنراتور سنكرون.....................................................................

10-22: سرعت و چرخش ژنراتور سنكرون.......................................................

10-23: اندازه گیری پارامترهای مدل ژنراتور سنكرون.....................................

10-23-1: نسبت اتصال كوتاه.............................................................................

10-24: اثر تغییرات جریان میدان بر موتورهای سنكرون..................................

10-25: موتور سنكرون كم تحریك و موتور سنكرون پر تحریك......................

مسائل.........................................................................................................................

 

 

دانلود بررسی مدارهای الكترونیكی


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی مدارهای الكترونیكی ,

تاريخ : 26 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : جاویدان | بازدید : <-PostHit->
دشت گیلان

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 11 صفحه تهیه شده استسرزمین گیلان بنابر موقعیت خود و تأثیر این موقعیت بر معماری این محل ، دو بخش از سه بخش مطالعات ما را بر روی معماری مسكونی برونگرای ایرانی به خود اختصاص می دهد

دانلود دشت گیلان

دانلود دشت گیلان
دشت گیلان
گیلان
گونه های برونگرا 
پوشش شیبدار
انواع چوبها 
تحقیق
جزوه
مقاله
پایان نامه 
پروژه 
دانلود تحقیق
دانلود جزوه
دانلود مقاله 
دانلود پایان نامه 
دانلود پروژه
دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل doc
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

دشت گیلان


گونه های برونگرا با پوشش شیبدار :

سرزمین گیلان بنابر موقعیت خود و تأثیر این موقعیت بر معماری این محل ، دو بخش از سه بخش مطالعات ما را بر روی معماری مسكونی برونگرای ایرانی به خود اختصاص می دهد .

اما وقتی از ویژگی پوششهای آن ، یعنی شیبدار بودن صحبت می شود ، فكر انسان ناخود آگاه متوجه اوضاع طبیعی این منطقه می گردد .

این منطقه به وسیله حصار بلند البرز از بقیه ایران جدا می گردد . كوههای این استان قسمتی از مجموعه ناهمواریهای جنوب و جنوب غربی دریای مازنداران است كه از دره رود آستارا در شمال تا كوههای سوماس در مشرق كشیده شده است .

این منطقه دارای نوع خاصی از آب و هوا است كه به آن آب و هوای معتدل خزری می گویند .

ارتباط گیلان به آذربایجان از طریق فومن ، ماسوله ، زنجان بوده و راه دیگر از طریق آستارا به اردبیل ، می گذشته است .

بافت اغلب روستاهای واقع در دشت گیلان به شكل پراكنده است و هر خانه كه مشتمل بر عناصر مختلفی است ، به صورت قطعه زمینی بزرگ می باشد كه گاهی با محل كار كه اغلب شالیزار است ، فاصله كمی دارد . مثل آنچه در روستای كلده بالا در نزدیكی فومن مشاهده شده ، و گاهی فاصله ای را باید تا محل كار طی كرد ، مثل روستای سالك ده در لاهیجان . شكل پراكندگی خانه ها در بافت متفاوت است .

ویژگی های فنی چوب از قبیل سبكی ، سهولت دسترسی و كارپذیری ، مقاومت در برابر كشش ، خمش و پیمون وار بودن ( مدولار ) ، همه در این انتخاب مؤثر بودهاند .

از مصالح نوع سنگی از قبیل سنگ و خشت در انواع مختلف و سفال نیز در كنار ساختمانهای تماماً چوبی استفاده شده است .

انواع چوبها مثل چوب توت ، توسه ( توسكا ) ، پلت ، كهل ، آزاد ، لرك ، انجیلی ، بید ، بلوط ، نارون راش و نمدار در قسمتهای مختلف ساختمان چوبی بنا به كار گرفته شده است .

ساده ترین نوع پوششهای شیبدار ، در ساختمانهای ابتدای مشاهده می شوند . در این نوع پوششها ، ستون های شاخكداری كه تیرهای افقی روی آنها قرار می گیرد ، نقش حمل پوششی را دارند . بر روی تیرهای افقی ، تیرهای مایلی كه رأسشان بر روی ستیغ متصل است ، قرار دارند . ستیغ نیز بر روی دیركهای عمودی قرار دارد .

یكی دیگر از عملكرد های مهم ایوان در مسكنهای چند اتاقی ، ارتباط دادن اتاقها با هم می باشد . به همین دلیل ، بنابر نوع اتاقها طرز  قرارگیری  ایوانها نیز فرق می كند . بطور مثال اگر اتاقها در یك ردیف قرار گیرند ، ایوان در جلوی آنها به صورت متسطیل كشیده است .

نوع فایل: word

سایز:12.5 KB 

 تعداد صفحه:11 

دانلود دشت گیلان


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دشت گیلان ,

تاريخ : 26 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : جاویدان | بازدید : <-PostHit->
صنعت جهانگردى در جهان

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 8 صفحه تهیه شده استبراساس آخرین داده‌هاى سازمان WTO (سازمان جهانى توریسم) که در ژانویه سال ۲۰۰۰، گردآورى و در ماه مارس ۲۰۰۰، انتشار یافته است، تعداد گردشگران در سطح جهان در سال ۱۹۹۹ برابر با ۶۵۷ میلیون نفر بوده است

دانلود صنعت جهانگردى در جهان

دانلود صنعت جهانگردى در جهان
صنعت جهانگردى در جهان
صنعت جهانگردى 
صنعت جهانگردى در ایران
تحقیق
جزوه
مقاله
پایان نامه 
پروژه 
دانلود تحقیق
دانلود جزوه
دانلود مقاله 
دانلود پایان نامه 
دانلود پروژه
دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل doc
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

صنعت جهانگردى در جهان

 

براساس آخرین داده‌هاى سازمان WTO (سازمان جهانى توریسم) که در ژانویه سال ۲۰۰۰، گردآورى و در ماه مارس ۲۰۰۰، انتشار یافته است، تعداد گردشگران در سطح جهان در سال ۱۹۹۹ برابر با ۶۵۷ میلیون نفر بوده است که نسبت به سال قبل، رشدى برابر با ۲/۳ درصد، داشته است. در همین سال نیز درآمد جهانى حاصل از توریسم برابر با، حدود ۴۵۵ میلیون دلار آمریکا بوده است.

طبق آخرین داده‌ها (در سال ۱۹۹۹) فرانسه در صدر کشورهاى توریست‌پذیر جهان قرار داشته است و بعد از آن به ترتیب کشورهاى اسپانیا، آمریکا، ایتالیا، چین، انگلیس، مکزیک، کانادا، لهستان، اتریش، آلمان، فدراسیون روسیه، چکسلواکی، مجارستان، پرتغال و ... قرار داشته‌اند.

در سطح جهانى کشورهاى توسعه یافته و صنعتی، توریست فِرست محسوب مى‌شوند که شامل کشورهاى اروپائی، آمریکائی، شرق آسیا - پاسفیک مى‌گردند. تقریباً بیش از نیمى از توریست‌هاى جهان از کشورهاى اروپائى و از هر ۵ نفر توریست، یک نفر داراى ملیت آمریکائى بوده است. کشورهاى آسیاى شرقی، پاسفیک نیز سهمى برابر با ۱۴ درصد از کل جهانگردان را به خود اختصاص مى‌دهند.

در سال ۱۹۹۹، ایالات‌متحده بیشترین درآمد ارزى را از صنعت توریسم جهانى با درآمدى برابر ۷۳ بیلیون دلار به خود اختصاص داده است پس از آن کشورهاى اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، آلمان، چین، اتریش، کانادا، مکزیک، فدراسیون روسیه، استرالیا، سوئیس، هلند، هنک‌کنگ و چین قرار داشته‌اند.

بیشترین هزینهٔ انجام شده در صنعت توریسم نیز توسط ایالات‌متحده آمریکا برابر با ۱/۵۶ بیلیون دلار در سال ۱۹۹۸ بوده است. بعد از این کشور، کشورهاى آلمان، انگلیس، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، هلند، کانادا، اتریش، چین، بلژیک، لوکزامبورگ، فدراسیون روسیه، سوئد، سوئیس، برزیل، بیشترین هزینه را براى توسعه صنعت توریسم خود پرداخته‌اند. 

در زمان قرون وسطى (سده پنجم تا چهاردهم میلادی) مسافرت و تجارت اهمیت و رونق خود را از دست داد و بیشتر سفرها با سفارش کلیساهاى مسیحى براى زیارت انجام مى‌شد. در سده چهارده، مسافرت به قصد زیارت به‌صورت یک پدیده انبوه و سازمان یافته درآمده بود که شبکه بزرگى از سازمان‌هاى خیریه، مقامات و طبقات بالاى جامعه آن را تشویق مى‌کردند. این سفرها به بیت‌المقدس با هدف مذهبى که به نوعى یک مسافرت تفریحى و اجتماعى هم، محسوب مى‌شد انجام مى‌گرفت.

در دوره رنسانس (سده چهارده تا هفده) بیشتر سفرها با اهدافى نطیر کسب دانش و تجربه‌آموزى انجام مى‌شد، در زمان الیزابت اول ملکه انگلستان، براى نخستین بار، جواز مسافرت صادر شد که تا سه سال هم اعتبار داشت و در آن، محدودهٔ مسافرت، مقدار پولى که مسافر مى‌توانست به همراه داشته باشد و تعداد اسب و خدمه (معمولاً سه نفر) را مشخص مى‌کرد، همچنین براى این افراد گذرنامه صادر مى‌شد که در محل خروج از کشور به آنها داده مى‌شد و افراد با توجه به کشور مقصد برگه مشخصى را دریافت کرده و پول اندکى را نیز به همراه داشتند که بعدها به جاى آن، یک برگه اعتبارى همانند آنچه که هم‌اکنون چک مسافرتى نامیده مى‌شود با خود مى‌برند، مسافران این عصر، عموماً از راه پاریس و فرانکفورت به ایتالیا مى‌رفتند. 

صنعت جهانگردى در ایران

صنعت جهانگردى در ایران از بیش از نیم قرن پیش با تشکیل اداره‌اى به نام ”امور جهانگردی“ در سال ۱۳۱۴ در وزارت کشور شکل گرفت، تا فعالیت‌هائى در زمینه ایجاد تسهیلات مربوط به این صنعت را انجام دهد، اداره ”امور جهانگردی“ در سال ۱۳۲۰ جاى خود را به ”شوراى عالى جهانگردی“ داد. در سال ۱۳۳۳ اهمیت جلب توریست خارجى با توجه به جنبه‌هاى اقتصادى آن و به‌منظور تحکیم مبانى حسن تفاهم میان افراد کشورهاى مختلف، موردتوجه دولت قرار گرفت و اداره امور جهانگردى مجدداً در وزارت کشور، تشکیل شد، پیشنهاد تهیه قوانینى مربوط به ورود و خروج اتباع بیگانه از جمله اقدامات انجام شده در آن زمان است.

نوع فایل: word

سایز:9.44 KB 

تعداد صفحه:8 

دانلود صنعت جهانگردى در جهان


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
صنعت جهانگردى در جهان ,

پاورپوینت استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسك كل هنگام بروز ركود مالی

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسك كل هنگام بروز ركود مالی در حجم 39 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های مدیریت مالی و حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانلود پاورپوینت استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسك كل هنگام بروز ركود مالی

پاورپوینت ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری
دانلود پاورپوینت استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسك كل هنگام بروز ركود مالی
تعریف استراتژی مالی
مراحل تدوین یك استراتژی مالی
انواع استراتژی های مالی
استراتژی های تأمین مالی
استراتژی های سرمایه گذاری
استراتژی تقسیم سود
مالیات و نقش آن در تأمین مالی
انحرافات بازار سر
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 672 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

پاورپوینت استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسك كل هنگام بروز ركود مالی

دسته: مدیریت مالی- حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 39 اسلاید

این فایل در زمینه "استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسك كل هنگام بروز ركود مالی"می باشد که در حجم 39 اسلاید همراه باتوضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس درس تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریتسرمایه گذاریرشته های مدیریت مالی و حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف استراتژی مالی

رابطة بین استراتژی مالی با استراتژی كلی شركت و سایر استراتژی ها

مراحل تدوین یك استراتژی مالی

تعامل انواع استراتژی در سازمان

انواع استراتژی های مالی

استراتژی های تأمین مالی

استراتژی های سرمایه گذاری

استراتژی تقسیم سود

راهكارهای استراتژی مالی برای افزایش ثروت سهامدارن

حداقل سازی هزینه های مالی پس از مالیات

فروش مطالبات به سرمایه گذاران

تأمین مالی همچون یك مشكل بازاریابی

مالیات و نقش آن در تأمین مالی

انحرافات بازار سرمایه

 كاهش دادن ریسك های عملیاتی و مالی

كمینه سازی مشكلات بالقوه؛ هزینه های نمایندگی

چرخه های اقتصادی و اثرپذیری شركت ها

شرایط شركت هایی كه وارد مرحله ركود اقتصادی شده اند

عدم پیش بینی استراتژی مناسب برای دوران ركود توسط مدیران

معرفی چند استراتژی برای دوران ركود اقتصادی

استراتژی تضمین بقاء

استراتژی تعدیل (كاستن)

استراتژی تقویت ( افزایش قدرت شركت)

برخی استراتژیهای پیشنهادی برای اجتناب از ورود به شرایط اضطرار مالی شركتها

استراتژی های مالی

استراتژی های واقعی

نتیجه گیری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود پاورپوینت استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسك كل هنگام بروز ركود مالی


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پاورپوینت استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسك كل هنگام بروز ركود مالی ,

تاريخ : 26 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : جاویدان | بازدید : <-PostHit->
ترجمه پاورپوینت تکرارپذیری و اعتبار ارزیابی تغذیه

ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش و پاورپوینت مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد ترجمه انگلیسی به فارسی روا

دانلود ترجمه پاورپوینت تکرارپذیری و اعتبار ارزیابی تغذیه

ترجمه پاورپوینت تکرارپذیری و اعتبار ارزیابی تغذیه
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل docx
حجم فایل 1087 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

نمونه ترجمه

تکرارپذیری و اعتبار ارزیابی تغذیه

FFQ

  • روشهای اولیه برای اندازه گیری جذب مواد مغذی در مطالعات اپیدمیولوژیک.
  • آنها برای بسیاری از کشورها در سراسر جهان توسعه یافته است.

پرسشنامه فراوانی غذا

چنین پرسشنامه­هایی هدایت شده برای:

  • ارائه رژیم غذایی با بهره مفهومی در کاربرد بیشتر
  • جذب میانگین بیش از یک مدت زمان طولانی

 

به شدت سودمند در برنامه اپیدمیولوژیک

  • برای موضوعات با تکمیل آسان است، اغلب به شکل خود کار
  •  پردازش به آسانی کامپیوتری شده و ارزان است

مطالعات آینده نگر شامل دهها هزار موضوع، امکان پذیر است

پرسشنامه ورقه­ای می­تواند بطور موثر با استفاده از روش اسکن نوری خوانده شود

پرسشنامه مبتنی بر وب مزایای بیشتر و اثربخشی دارد.

دانلود ترجمه پاورپوینت تکرارپذیری و اعتبار ارزیابی تغذیه


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ترجمه پاورپوینت تکرارپذیری و اعتبار ارزیابی تغذیه ,

تاريخ : 26 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : جاویدان | بازدید : <-PostHit->
ترجمه گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا

3918 کلمه کشاورزی صنایع محیط زیست ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد ت

دانلود ترجمه گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا

ترجمه گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل docx
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

نمونه ترجمه

گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا

آمریکایی­ها یک ملت خورنده گوشت گاو می­باشند. در هر سال یک فرد به طور متوسط ​​در این کشور 67.5 پوند گوشت گاو و گوساله مصرف می­کند. هر سال ما گوشت گاو را بیش از ترکیب مرغ تازه، گوشت خوک و غذاهای دریایی می­خریم. در واقع، گوشت گاو حدود 6 درصد از کل فروش سوپرمارکت را دربرمی­گیرد (شکل 3-1). در طول چند سال گذشته، مصرف گوشت گاو در فروش سوپرمارکت و هم وعده­های غذایی در رستوران­های تجاری افزایش داشته است. علاوه بر این به مقدار زیادی از گوشت گاو مصرف شده در ایالات متحده، تقریبا یک میلیون تن گوشت گاو هم در هر سال صادر می­شود که نشان دهنده ارزشی معادل 2.5 میلیارد $ می­باشد.

Americans are a nation of beef eaters. Each year the average person in this country consumes 67.5 pounds of beef and veal. Each year we buy more beef than fresh poultry, pork, and seafood combined. In fact, beef accounts for about 6 percent of all supermarket sales (Figure 3–1). Over the past few years, the consumption of beef has been increasing both in supermarket sales and as meals in commercial restaurants. In addition to the large amount of beef consumed in the United States, almost a million metric tons of beef are exported each year, which represents a value of nearly $2.5 billion.

دانلود ترجمه گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ترجمه گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا ,

تاريخ : 26 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : جاویدان | بازدید : <-PostHit->
ترجمه FsQCA

3087 کلمه صنایع مهندسی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد ترجمه انگلیس

دانلود ترجمه FsQCA

دانلود ترجمه FsQCA
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل docx
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

نمونه ترجمه

این مطالعه از آنالیز تطبیقی[1] کیغی با مجموع فازی (fsQCA) با استفاده از fs/QCA 2.5 (راجین و داوی ، 2014) استفاده می­کند. fsQCA با یکپارچه سازی مجموعه فازی و منطق نامعلوم (زاده 1965) با QCA  (راجین، 2000) توسعه داده شد. QCA روش تحلیلی مبتنی بر جبر بولی و پیاده­سازی اصول مقایسه برای مطالعه پدیده های اجتماعی (راجین ، 2000) است و قادر به پاسخگویی  سؤال­هایی در مفاهیم مجموعه ای نظری است و برای تجزیه و تحلیل پیچیدگی علُی می­باشد (لجوی، 2013). FsQCA از تئوری جمع (فازی) و جبر بولی برای تجزیه و تحلیل چگونگی  ترکیب عوامل و چگونگی این مساله که حضور یا عدم حضور آنها منجر به یک نتیجه خاص می­شود، استفاده می­کند (راجین، 2008). مجموعه­های فازی و اصول منطق نامعلوم (فازی) در مهندسی و تئوری کنترل و همچنین در علوم اجتماعی اعمال می­شود (لیو و همکاران، 2015). این ابزار الگوهایی را میان متغیرهای مستقل و وابسته مشخص می­کند، که توضیح دهد که یک نتیجه و متمایز مهم­تر از تجزیه و تحلیل واریانس، همبستگی و مدل های رگرسیون چندگانه را شرح می­دهد و راه حل متعدد ارائه می دهد که می­تواند منجر به نتایج مشابه شود. متغیری که بر نتیجه اثر می­گذارد، تنها یک زیر مجموعه کوچک از مواردی است که  نمی­ تواند توسط آنالیز رگرسیون مشخص شود (لیو و همکاران، 2015؛ ویس، 2012). راه­حل­های ارائه شده توسط شرایط لازم و کافی نشان داده شده که یک تمایز بین متغیرهای اصلی و جنبی پیشنهاد می­دهد. متغیرهای اصلی با یک شرایط علّی قوی با نتیجه همراه هستند، در حالی که عناصر جنبی آنهایی ضعیفتر عمل می­کند (فیس، 2011). علاوه بر این، این شرایط ممکن است در یک راه حل وجود داشته باشد، وجود نداشته باشد و یا موضوع ما نباشد (یعنی '' مهم نیست") (فیس، 2011). در یک وضعیت ''مهم نیست"، شرایط ممکن است، وجود داشته باشد و یا غایب باشد.

 


[1] - Comparative

3.4. FsQCA
The study applies fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) using fs/QCA 2.5 (Ragin and Davey, 2014). fsQCA
was developed by integrating fuzzy set and fuzzy logic (Zadeh, 1965) with QCA (Ragin, 2000). QCA is an analytic technique
that is based on Boolean algebra and implements principles of comparison to study social phenomena (Ragin, 2000), and is
able to answer questions that are based on set-theoretic notions and for analyzing causal complexity (Legewie, 2013). FsQCA
uses (fuzzy) set theory and Boolean algebra to analyze how factors combine together, and how their presence or absence
leads to a certain outcome (Ragin, 2008). Fuzzy sets and fuzzy logic principles apply in engineering and control theory, as
well as in social sciences (Liu et al., 2015). This tool identifies patterns among independent and dependent variables, that
explain an outcome and more importantly differentiates from the analyses of variance, correlations and multiple regression
models, as it offers multiple solutions that can lead to the same result. A variable that affects the outcome in only a small
subset of cases cannot be identified by regression analysis (Liu et al., 2015; Vis, 2012). The offered solutions are presented
by necessary and sufficient conditions, which offer a differentiation between core and peripheral variables. Core variables are
those with a strong causal condition with the result, while peripheral elements are the ones with a weaker one (Fiss, 2011).
Further, these conditions may be present, absent or may not matter (i.e., ‘‘do not care”) in a solution (Fiss, 2011). In a ‘‘do not
care” situation, the conditions may either be present or absent.

دانلود ترجمه FsQCA


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ترجمه FsQCA ,

تاريخ : 26 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : جاویدان | بازدید : <-PostHit->
ترجمه پنیر پروبیوتیک

3805 کلمه رشته های کشاورزی صنایع محیط زیست ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان

دانلود ترجمه پنیر پروبیوتیک

ترجمه پنیر پروبیوتیک
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل docx
حجم فایل 663 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

نمونه ترجمه

چکیده

اهمیت محصولات حاوی پروبیوتیک برای حفظ سلامت و رفاه در حال تبدیل شدن به انتخاب کلیدی برای مصرف کننده، با توجه به رشد سریع و گسترش بازار برای چنین محصولاتی، علاوه بر افزایش منافع تجاری در بهره برداری از ویژگی های پیشنهادی برای سلامت شده است. اکثر غذاهای پروبیوتیک که در حال حاضر در بازار وجود دارد، مانند شیر و ماست محصولات تازه هستند و به طور کلی در طی یک روز یا چند هفته بعد از تولید مصرف می­شود. در مقابل، پنیر سخت، مانند پنیر چدار تا دوسال می­تواند نگهداری شود. پنیر چدار ممکن است مزایای خاصی نسبت به محصولات نوع ماست در شرایط تحویل پروبیوتیک زنده، مانند کاهش اسیدیته پنیر در مقایسه با محیط های ماست و محتوای چربی بالا داشته باشد و بافت پنیر چدار ممکن است برای حفاظت میکروارگانیسم ها در حین عبور ارائه از طریق دستگاه گوارش (GIT) پیشنهاد شود. در واقع، مطالعات قبلی نشان دادند که بیفیدوباکتریوم به خوبی در هر دو پنیر چدار و گودا زنده می­ماند. مطالعات ما تعدادی از سویه های پروبیوتیک Lلاکتوباسیلوس  را درون پنیر چدار ترکیب و یک ارزیابی عملکرد در طول عمل آمدن  را بررسی می­کند (گاردینر و همکاران، 1998). این گونه­ها قبلا از GIT بالای انسانی در حین عمل جراحی جدا شده است. این مطالعات نشان داد که دو سویه Lb. paracasei در پنیر با قابلیت بالا زنده می ماند در حالی که سویه Lb. salivarius در طول مدت زمان عمل آمدن ، می­میرد. در نتیجه، پنیر چدار پروبیوتیک می­تواند درسطوح بالایی از محتویات سویه Lb. paracasei  با هزینه بسیار کم برای تولید کننده و با استفاده از روش یکسان، ساخته شود. نکته مهم اینکه، مطالعات ما نشان می­دهد که اختلاط این سویه ها بر روی کیفیت پنیر، از جمله عطر، طعم و بافت تاثیر منفی ندارد. علاوه بر این، نتایج اولیه نشان می دهد که پنیر بسیار مطلوب تر از ماست در مورد تحویل سلول زنده به دستگاه گوارش با وجود تفاوت سنی آشکار محصولات عمل می­کند.

ABSTRACT
The importance of probiotic-containing products for maintaining health and well-being is becoming a key factor a¤ecting
consumer choice, resulting in rapid growth and expansion of the market for such products, in addition to increased commercial
interest in exploiting their proposed health attributes. The majority of probiotic foods already in the market, such as fermented milk
and yogurt are fresh products and are generally consumed within days or weeks of manufacture. In contrast, hard cheeses, such as
Cheddar have long ripening times of up to two years. Cheddar cheese may o¤er certain advantages over yogurt-type products in terms
of delivery of viable probiotics, such as the reduced acidity of the cheese compared to yogurt environments and the high fat content
and texture of Cheddar cheese may o¤er protection to the microorganisms during passage through the gastrointestinal tract (GIT).
Indeed, previous studies have demonstrated that BiÞdobacteria survive well in both Cheddar and Gouda cheeses. Our studies have
involved the incorporation of a number of probiotic ¸actobacillus strains into Cheddar cheese and assessment of their performance
during ripening (Gardiner et al., 1998). These strains had previously been isolated from human upper GIT during surgery. These
studies demonstrated that two ¸b. paracasei strains grow and sustain high viability in cheese while ¸b. salivarius strains die during the
ripening period. Consequently, probiotic Cheddar cheeses can be manufactured containing high levels of ¸b. paracasei strains
(108 cfu g~1 cheese) at a relatively low cost to the producer and using identical make procedures. Importantly, our studies show that
incorporation of these strains does not impact negatively on cheese quality, including aroma, ßavour and texture. In addition,
preliminary results suggest that cheese also compares very favourably with yogurt regarding delivery of viable cells to the GIT despite
the apparent age di¤erence of the products. ( 1998 Elsevier Science Ltd. All rights reserved

دانلود ترجمه پنیر پروبیوتیک


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ترجمه پنیر پروبیوتیک ,

ترجمه مقاله سبک و شیوه‌های فرزندپروری در کودکان معلول و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی و مشکلات رفتاری

ترجمه مقاله سبک و شیوه‌های فرزندپروری در کودکان معلول و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی و مشکلات رفتاری

دانلود ترجمه مقاله سبک و شیوه‌های فرزندپروری در کودکان معلول و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی و مشکلات رفتاری

ترجمه مقاله سبک و شیوه‌های فرزندپروری در کودکان معلول و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی و مشکلات رفتاری
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 215 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

مقاله سبک و شیوه‌های فرزندپروری در کودکان معلول و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی و مشکلات رفتاری 

سبک و شیوه‌های  فرزندپروری در کودکان معلول و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی و مشکلات رفتاری

 

سبک‌ها و فعالیت‌های فرزند پروری

بدون شک دوران کودکی ازجمله دورانی است که حساسیت زیادی نسبت به آن وجود دارد و زمانی که کودکان با هرگونه معلولیتی مواجه باشند این حساسیت بیشتر می‌شود. این حساسیت بالا در بسیاری از موارد مشکلاتی ایجاد می‌کند. به نظر می­رسد در بسیاری موارد والدین باید با فرزندان خود رفتار اجتماعی مطلوبی را داشته باشند البته این امر در پیشرفت تحصیلی تأثیرگذار خواهد بود. 

در طول سال‌های گذشته مطالعات زیادی انجام‌گرفته که سعی کرده‌اند سبک‌های فرزندپروری و دیگر عواملی که موجب تعامل والدین با کودکان می‌شود را روشن سازند، باوجوداین تعداد کمی از تحلیل‌گران وضعیت معلول و معلولیت را به‌عنوان عناصر تلفیقی به شمار می‌آوردند. این مقاله قصد دارد در مرحله اول به‌صورت کلی، جنبه‌های اصلی رابطه والدین و کودکان موردبررسی و در مرحله بعد شرایط معلولیت و معلول را مدنظر قرار دهد. ما با شرح این پدیده کارمان را آغاز می‌کنیم.

 

Parenting Style and Parenting Practices in Disabled Children and its Relationship with Academic Competence and Behaviour Problems

Abstract
This paper aims to carry out a review of the most important advances achieved in recent decades, and mainly in recent years, in
the study of parenting styles and parenting practices in relation to academic competence and behavior problems of children with
and without disabilities, in order to shed some light on major differences in patterns of family interaction that may explain the
worst levels of adaptation manifested by children with disabilities. For this, we have carried out an analysis of main works that
reflect this relationship in the general population, and then did the same including disability as a differentiating factor. In this
sense, the authoritative style and specific parenting practices such as setting limits, communication, autonomy or monitoring are
described as good predictors of adaptive behavior in children. However, we miss studies to confirm this relationship in children
with disabilities. In this population, the major papers refer, on one side, to expectations and, on other side, to stress in parenting
and its effect of the parents’ mental health. In conclusion, the need for studies to provide additional information about family
relationships and disability is discussed
AbstractThis paper aims to carry out a review of the most important advances achieved in recent decades, and mainly in recent years, inthe study of parenting styles and parenting practices in relation to academic competence and behavior problems of children withand without disabilities, in order to shed some light on major differences in patterns of family interaction that may explain theworst levels of adaptation manifested by children with disabilities. For this, we have carried out an analysis of main works thatreflect this relationship in the general population, and then did the same including disability as a differentiating factor. In thissense, the authoritative style and specific parenting practices such as setting limits, communication, autonomy or monitoring aredescribed as good predictors of adaptive behavior in children. However, we miss studies to confirm this relationship in childrenwith disabilities. In this population, the major papers refer, on one side, to expectations and, on other side, to stress in parentingand its effect of the parents’ mental health. In conclusion, the need for studies to provide additional information about familyrelationships and disability is discussed
Keywords: Parenting style, parenting practices, academic competence, behavior problems, disability;

دانلود ترجمه مقاله سبک و شیوه‌های فرزندپروری در کودکان معلول و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی و مشکلات رفتاری


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ترجمه مقاله سبک و شیوه‌های فرزندپروری در کودکان معلول و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی و مشکلات رفتاری ,

پاورپوینت تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در سازمان (مطالعه موردی؛ منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)

این پاورپوینت در 26 اسلاید با ظرافت و گرافیک و متن قوی با رعایت اصول اجرای سمینارهای دانشگاهی جهت ارائه در مقاطع ارشد و کارشناسی مدیریت آماده گردیده است

دانلود پاورپوینت تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در سازمان (مطالعه موردی؛ منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)

پاورپوینت تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در سازمان (مطالعه موردی؛ منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1273 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

پاورپوینت تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در سازمان (مطالعه موردی؛ منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)

 

بیان مسأله

همانطور که بخش خدمات به سمت دوره خدمات الکترونیک حرکت می‌کند، سازمانهای خدماتی با بهره‌گیری از ابتکارات توانمندسازی و مدیریت دانش به سازمانهای مبتنی بر دانش تبدیل می‌شوند و موفقیت سازمانهای خدماتی تا حد زیادی بستگی به آنها دارد. در این تحقیق تلاش می‌شود عوامل کلیدی در اجرای مدیریت دانش و توانمندسازی در سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین شناسایی گردیده...

منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس  خداآفرین در استان آذربایجان شرقی و شمال غرب ایران واقع شده ‌است. این منطقه که در مجاورت سه کشور جمهوری خودمختار نخجوان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان قرار گرفته، دارای وسعت ۵۱000 هکتار است. منطقهٔ آزاد ارس در ۱۳۷ کیلومتری شهر تبریز ـ که یکی از قطب‌های عمدهٔ دانشگاهی و صنعتی ایران است ـ قرار داشته و با شهر تهران نیز ۷۶۱ کیلومتر فاصله دارد. با توجه به مطالب ذکر شده  در مورد عنوان پژوهش این سؤال به وجود می‌آید که بکارگیری مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین چه تأثیری بر عملكرد كاركنان خواهد داشت؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

اگر چه بسیای از سازمانها پرسنل را در بسیاری از مهارتهای مدیریتی یا كار تیمی آموزش می‌دهند، ولی هنوز در نوآوری مستمر دچار مشكل هستند. سازمانها ممكن است در بهره‌برداری كردن از دانش موجود در كوتاه‌مدت مؤثر باشند، اما ایجاد دانش و یادگیری بلندمدت كمتر اتفاق می‌افتد. مهارتهای ایجاد دانش بسیار مهم هستند، بخصوص اینكه برای ایجاد فرآیندها و محصولات جدید یا ارتقای دانش موجود مورد نیاز هستند. علت وجودی یك سازمان ایجاد دانش به طور مستمر است. بر خلاف همه صحبتها دربارة مدیریت دانش فهم كمی در مورد اینكه سازمانها واقعاً چگونه دانش را ایجاد و مدیریت می‌كنند، وجود دارد

اهداف تحقیق

سنجش میزان تأثیر توانمندسازی بر بهبود عملكرد كاركنان.

سنجش میزان تأثیر مدیریت دانش بر بهبود عملكرد كاركنان.

سنجش میزان تأثیر تفویض اختیار بر بهبود عملكرد كاركنان.

سنجش میزان تأثیر تشویق و اعطاء پاداش بر بهبود عملكرد كاركنان.

سنجش میزان تأثیر اجرای نظام پیشنهادات بر بهبود عملكرد كاركنان.

دانلود پاورپوینت تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در سازمان (مطالعه موردی؛ منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پاورپوینت تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در سازمان (مطالعه موردی؛ منطقه آزاد تجاری و صنعتی ,

<-BloTitle->
<-BloText->