خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre

بررسی مدارهای الكترونیكی
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 26 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : جاویدان | بازدید : <-PostHit->
بررسی مدارهای الكترونیكی

پایان نامه بررسی مدارهای الكترونیكی در 149 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی مدارهای الكترونیكی

پایان نامه بررسی مدارهای الكترونیكی
مقاله بررسی مدارهای الكترونیكی
پروژه بررسی مدارهای الكترونیكی
تحقیق بررسی مدارهای الكترونیكی
دانلود پایان نامه بررسی مدارهای الكترونیكی
پروژه
پژهش
مقاله 
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژهش
دانلود مقاله 
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 3833 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 149

بررسی مدارهای الكترونیكی

 

 

فصل اول

مبانی مدارهای الكتریكی

1-1          : مقدمه

اجزا واحدها در سیستم SI به صورت اعشاری است. برای مشخص كردن توان های ده، پیشوندهای خاصی همراه واحدهای این سیستم به كار می رود. این پیشوندها عبارتند از:

پیكو (P و 12-10)                          كیلو (K و 103)

نانو (n و 9-10)                                      مگا (M و 106)

میكرو                            گیگا (G و 109)

میلی                               سانتی (C و 2-10)

1-2 : كمیات اساسی الكتریكی

1-2-1- بار

می دانیم كه در یك اتم، الكترون بار منفی و پروتون بار مثبت دارد و بار یك الكترون با بار یك پروتون برابر است. واحد بار الكتریكی كولن (C) است. یك كولن برابر بار 108*24/6 الكترون است. یعنی یك الكترون دارای بار C 19-10*6/1 است.

1-2-2- جریان

بار متحرك نشان دهنده جریان است. جریان در یك مسیر مجزا، مثلاً یك سیم فلزی، علاوه بر مقدار، جهت نیز دارد. جریان، آهنگ عبور بار از یك نقطه در یك جهت خاص است.

پس از مشخص كردن یك جهت مرجع، كل باری كه از زمان t=0 به بعد از یك نقطه مرجع در آن جهت عبور كرده را q(t) می نامیم. آهنگ عبور بار در لحظه t برابر  است. با كاهش فاصله  می‎توان نوشت:

(1-1)                                       

جریان، برابر آهنگ زمانی عبور بار مثبت از یك نقطه مرجع در یك جهت مشخص است. جریان را با i  یا I نشان می‎دهیم. بنابراین:

(1-2)                                                 

واحد جریان آمپر (A) است. یك آمپر، انتقال بار با آهنگ 1 كولن بر ثانیه را نشان می‎دهد. برای به دست آوردن باری كه در فاصله t0 تا t منتقل شده، می‎توان از رابطه 1-3 استفاده كرد:

(1-3)                                       

1-2-3- ولتاژ

هر عنصر را به صورت یك شكل دارای دو پایانه یا دو سر نشان می‎دهیم. (شكل 1-1)

  

 شكل 1-1 : یك عنصر مداری

فرض كنید جریانی به پایانه A عنصر مداری شكل 1-1 وارد شده و از پایانه B خارج می‎شود. برای عبور این جریان، باید مقداری انرژی صرف شود. در این صورت
می گوییم بین دو پایانه B , A ، اختلاف پتانسیل یا ولتاژ الكتریكی وجود دارد. بنابراین ولتاژ روی یك عنصر، معیاری از كار لازم برای عبور بار از طریق آن است. ولتاژ یا اختلاف پتانسیل بنابر تعریف عبارت است از كار انجام شده برای انتقال بار q از یك نقطه به نقطه دیگر. یعنی:

(1-4)                                                                          

كه در آن v اختلاف پتانسیل بر حسب ولت (v)، w كار انجام شده و q بار الكتریكی است.

1-2-4- توان الكتریكی

توان آهنگ مصرف انرژی است. اگر برای انتقال 1 كولن بار از یك عنصر، 1 ژول انرژی مصرف شود، توان لازم برای انتقال یك كولن بار در ثانیه، یك وات خواهد بود. رابطه توان را می‎توان به صورت رابطه 1-5 نوشت:

(1-5)                                                  p=v .i  

كه p توان الكتریكی بر حسب وات (w) است. یعنی یك وات برابر یك ولت آمپر است.

1-2-5- مقاومت

هر عنصر مداری كه در آن انرژی تلف شود، معمولاً ولتاژ دو سرش با جریان گذرنده از آن متناسب است. یعنی:

(1-6)                                        V=RI

كه R ثابت تناسب است و مقاومت آن عنصر می‎باشد. واحد مقاومت اهم است و رابطه 1-6 قانون اهم نام دارد.

شكل 1-2 علامت مداری یك مقاومت را نشان می‎دهد.

  

شكل 1-2 : علامت مداری مقاومت

در یك مقاومت، جریان از نقطه با پتانسیل بیشتر به نقطه با پتانسیل كمتر جاری می گردد. معمولاً پتانسیل بیشتر را با علامت + و پتانسیل كمتر را با علامت - نشان می دهند. مقاومت، یك عنصر مصرف كننده انرژی الكتریكی است. یعنی ‎توان در آن تلف می‎شود. توان تلف شده در یك مقاومت از رابطه 1-7 به دست می‎آید.

(1-7)                                       

عكس مقاومت را رسانایی می گوئیم و با G نشان می‎دهیم. بنابراین:

(1-8)                                                 

واحد رسانایی مهو یا زیمنس است.

1-3- اتصال سری مقاومت ها

منظور از سری كردن مقاومت ها آن است كه آنها را به صورت زنجیره ای و سر به سر به هم وصل كنیم. در اتصال سری فقط یك مسیر برای عبور جریان به وجود می‎آید و لذا از تمامی مقاومت ها جریان یكسانی می گذرد. شكل 1-3 اتصال سری مقاومت ها را نشان می‎دهد.

 

  

شكل 1-3 : اتصال سری مقاومت ها

می‎توان تعدادی مقاومت سری را ساده كرد و به جای آنها یك مقاومت گذاشت. این مقاومت را مقاومت كل یا مقاومت معادل می گوییم. اگر مقاومت های Rn , … , R2, R1 به صورت سری به هم متصل باشند، مقاومت معادل آنها از رابطه 1-9 به دست می‎آید.

(1-9)                                       

مثال 1-1

در مدار شكل 1-4 مقدار مقاومت كل را حساب كنید.

  

شكل 1-4

حل :            

1-4- اتصال موازی مقاومت ها

هرگاه دو یا چند مقاومت در یك مدار الكتریكی از دو سر به هم متصل باشند آنها را موازی می گوئیم. در اتصال موازی مقاومت ها، ولتاژ تمام مقاومت ها با هم برابر است. شكل 1-5 اتصال موازی مقاومت ها را نشان می‎دهد.

 

  

شكل 1-5 : اتصال موازی مقاومت ها

هرگاه چند مقاومت با هم موازی شوند، مقاومت كل كاهش می یابد. مقاومت معادل چند مقاومت موازی از رابطه 1-10 به دست می‎آید:

(1-10)                                               

مثال 1-2

مقاومت كل (معادل) بین دو نقطه B , A را در شكل 1-6 حساب كنید.

  

شكل 1-6

حل :

مثال 1-3

معادل دو مقاومت موازی R2 , R1  از چه رابطه ای به دست می آید؟

حل                        

 

مثال 1-4

در مثال 1-3 اگر مقاومت های R2 , R1 با هم برابر باشند مقاومت معادل را حساب كنید.

حل                                 

 

بنابراین مقاومت معادل دو مقاومت مساوی، نصف آن مقاومت است. اگر n مقاومت مساوی را به صورت موازی به هم ببندیم مقاومت معادل برابر  خواهد بود.

معمولاً دو مقاومت موازی R2 , R1 را به صورت نشان می‎دهیم.

مثال 1-5

مقاومت معادل مدار شكل 1-7 را حساب كنید.

  

شكل 1-7

حل              

1-5- منبع ولتاژ

1-5-1- منبع ولتاژ

منبع ولتاژ دارای یك پایانه مثبت و یك پایانه منفی است. انرژی از طریق ترمینال منفی به الكترونها اعمال می گردد و آنها را از طریق یك هادی (سیم) به ترمینال مثبت سوق می‎دهد. در نتیجه جریان به مصرف كننده ای كه در مسیر سیم قرار دارد می رسد و انرژی به آن منتقل می‎شود.

منابع ولتاژ به دو صورت منبع ولتاژ مستقیم (DC) و منبع ولتاژ متناوب (AC) وجود دارند. منبع ولتاژ مستقیم یك ولتاژ ثابت تولید می‌كند. به عبارت دیگر ولتاژ دو سر پایانه های آن همیشه یك مقدار ثابت است. شكل 1-8 علامت مداری یك منبع ولتاژ مستقیم را نشان می‎دهد.

 

 

شكل 1-8 : علامت مداری منبع ولتاژ مستقیم

اگر جهت جریان را عكس جهت حركت الكترون در نظر بگیریم، جهت جریان در منبع ولتاژ شكل 1-8 از B به A خواهد بود.

منابع ولتاژ متناوب در فصل های آینده توضیح داده خواهد شد.

1-5-2- منبع جریان

یك منبع جریان، مقدار جریان ثابتی تولید می‌كند. علامت مداری منبع جریان در شكل 1-9 نشان داده شده است.

 

 

شكل 1-9 : علامت مداری منبع جریان

 

1-6- قانون ولتاژ كیرشف (KVL)

قانون ولتاژ كیرشف بیان می دارد كه مجموع ولتاژها در یك مسیر بسته برابر صفر است. یا به عبارت دیگر مجموع افتهای ولتاژ در یك مسیر بسته مساوی با ولتاژ كل منبع تغذیه می‎باشد. هنگامیكه در یك مسیر بسته حركت می كنیم پلاریته یا جهت ولتاژ باید در نظر گرفته شود. بنابراین می‎توان در یك مسیر بسته اگر از پلاریته مثبت یك عنصر به پلاریته منفی آن وارد شدیم، ولتاژ را با علامت منفی و اگر از پلاریته منفی به پلاریته مثبت عنصر حركت كردیم، ولتاژ را با علامت مثبت نشان داد. این علامت گذاری قراردادی است و می‎توان علامت ولتاژ را برعكس نیز در نظر گرفت.

مثال 1-6

در شكل 1-10 افت ولتاژ V3 را بیابید.

  

 شكل 1-10

حل: طبق رابطه KVL داریم:

 

1-7- قانون جریان كیرشف (KCL)

قانون جریان كیرشف بیان می دارد كه مجموع جبری جریان های وارد شده به هر گره (محل اتصال چند عنصر) برابر صفر است. در نوشتن قانون KCL ، جهت جریان ها نیز باید در نظر گرفته شود. می‎توان جریان های ورودی به گره را با علامت مثبت و جریان های خروجی را با علامت منفی نشان داد.

 

 

جریان متناوب

2-1- موج سینوسی

موج سینوسی یكی از مهمترین شكل موج های متناوب (AC) است. در مداراتی كه از موج سینوسی به عنوان منبع استفاده شده است، جریان و ولتاژ مدار هر دو از نوع سینوسی هستند. در اینجا ما از موج كسینوسی صحبت نخواهیم كرد و آن را نیز به عنوان یك موج سینوسی نام می بریم زیرا یك تابع كسینوسی را می‎توان به صورت یك موج سینوسی درآورد.

شكل 2-1 یك موج سینوسی را نشان می‎دهد.

 

شكل 2-1 : موج سینوسی

یك شكل موج سینوسی با زمان تغییر می‌كند و این تغییرات به صورت پیوسته می‎باشد.

همانطور كه مشاهده می شود، شكل موج سینوسی تكرار یك دوره می‎باشد یعنی شكل موج از 0 تا t4 دائماً تكرار می‎شود. زمان لازم برای طی یك دوره را پریود یا دورة تناوب می گوئیم در شكل 2-1 یك پریود از 0 تا t4 می‎باشد. همچنین یك دوره تناوب را می‎توان از دو نقطه هم وضعیت دیگر مثلاً t1 تا t5 و یا از t2 تا t6 بدست آورد.

معمولاً یك دوره تناوب را با T نشان می دهند یعنی در شكل 2-1 می توانیم T= t4 را بنویسیم. نقاطی كه در آن ولتاژ یا جریان حداكثر است را نقطه ماكزیمم (max) می گوئیم. در شكل 2-1 نقطه ماكزیمم در t1 واقع شده است. همچنین نقطه ای كه در آن ولتاژ یا جریان حداقل است را نقطه می نیمم (min) می گوئیم. كه در شكل داده شده در t3 واقع شده است. معمولاً نقاط ماكزیمم یا مینیمم را نقاط پیك می گوئیم. یعنی فاصله نقطه ماكزیمم یا مینیمم از مبداء ولتاژ یا جریان برابر ولتاژ یا جریان پیك است. فاصله نقطه مینیمم تا نقطه ماكزیمم شكل موج را مقدار پیك تاپیك می گویند. (مثلاً ولتاژ پیك تاپیك كه به صورت Vpp نشان می‎دهیم.

2-2- فركانس

بنابه تعریف فركانس تعداد سیكل های كاملی است كه موج سینوسی در یك ثانیه طی می‌كند. هرچه تعداد سیكل ها بیشتر باشد، فركانس نیز بیشتر است. رابطه فركانس و پریود را می‎توان به صورت زیر نوشت:

 

واحد فركانس هرتز (Hz) می‎باشد.

مثال 2-1

در مدار شكل 2-2 مقادیر پریود، فركانس، ولتاژ ماكزیمم (Vmax)، ولتاژ پیك تاپیك (Vpp) را پیدا كنید.

 

شكل 2-2

حل

پریود یك دوره تكرار است بنابراین:            T=4s

فركانس نیز عكس پریود است:

 

ولتاژ ماكزیمم نیز با توجه به شكل برابر 10 ولت است. یعنی :                    

چون ولتاژ پیك با vmax برابر است بنابراین:                                         Vp=Vm=10v

و ولتاژ پیك تاپیك به صورت زیر به دست می‎آید:

 

مقدار ولتاژ یا جریان در هر لحظه را ولتاژ یا جریان لحظه ای می گوئیم. مقادیر لحظه ای ولتاژ یا جریان را معمولاً با حروف كوچك i  و v نشان می‎دهیم.

مقدار مؤثر (rms)

رابطه بین ولتاژ مؤثر در یك ولتاژ سینوسی و ولتاژ ماكزیمم به صورت زیر است:

(2-1)                              

همچنین جریان مؤثر به صورت زیر است:

(2-2)                                   

2-3- مقدار متوسط

اگر یك موج سینوسی را در طول یك پریود در نظر بگیریم مقدار متوسط آن صفر خواهد شد زیرا مقادیر مثبت و منفی اثر همدیگر را خنثی می‌كنند. اما اگر مقدار متوسط را در یك نیم سیكل مثلاً نیم سیكل مثبت حساب كنیم از رابطه زیر به دست می‎آید:

(2-3)                              

(2-4)                                        

مثال 2-2

با توجه به شكل 2-3 مقادیر  را پیدا كنید.

  

شكل 2-3

حل                                                                                           

 

2-4-قوانین اهم در مدارهای AC 

هنگام بررسی قوانین اهم در مدارهای AC باید توجه داشت كه از جریان ها و ولتاژهای هم رسته استفاده كرد. مثلاً زمانی كه رابطه اهم را می نویسیم جریان و ولتاژ هر دو باید ماكزیمم یا هر دو باید مقدار متوسط یا هر دو از نوع مقدار متوسط باشند. بنابراین اگر یك ولتاژ سینوسی به یك مقاومت R اعمال شود می‎توان رابطه های زیر را نوشت:

(2-5)                                       

(2-6)                                       

(2-7)                                       

فاز:

در یك موج سینوسی نقطه شروع موج در زمان صفر ممكن است از مبدا شروع شده باشد یا قبل و یا بعد از آن شروع شده باشد. به همین دلیل یك فاز برای موج در نظر گرفته می‎شود كه توسط آن وضعیت مشخص از موج سینوسی نسبت به مرجع تعیین می گردد. سه شكل موج C , B , A شكل 2-4 نشان داده شده است.

  
 

شكل 2-4 : اختلاف فاز

 

w سرعت زاویه ای است و برحسب رادیان (rad) می‎باشد. هر سیكل معادل  یا  رادیان است.

(2-8)                                       

موج A چون از مبدا شروع شده است به عنوان مرجع در نظر گرفته می‎شود. موج B به اندازه  رادیان دیرتر از موج A شروع شده است یعنی از دو نقطه هم موقعیت را در نظر بگیریم می بینیم موج B از نظر زمانی دیرتر از موج A شروع شده است. در این صورت می گوئیم موج B به اندازه  رادیان از موج A عقب تر است. یا اصطلاحاً تأخیر فاز دارد. یا موج A به اندازه  رادیان نسبت به موج B  تقدم فاز دارد.

با توجه به شكل 2-4 می بینیم كه موج C به اندازه  رادیان جلوتر از موج A شروع شده است. بنابراین موج C نسبت به موج A به اندازة  رادیان تقدم فاز دارد.

 

- مقاومت آرمیچر

اولین گام در راه انجام و تعیین كمیات فوق می‌توان بیان كرد آزمون مدار- باز می‌باشد. برای انجام این آزمایش، ژنراتور در سرعت نامی چرخانده می‌شود. پایانه‌ها به بار اتصال ندارند و جریان میدان برابر صفر قرار داده می‌شود. سپس جریان میدان رابا گام‌های تدریجی افزایش می‌دهند و ولتاژ پایانه‌ای را در هر گام اندازه می گیرند. چون پایانه‌ها باز هستند پس  برابر با  می‌باشد. لذا می‌توان سخنی  یا  را برحسب  رسم كرد. به این منحنی، مشخصه مدار باز (OCC) می‌گویند.

گام دوم انجام آزمون اتصال – كوتاه است. برای انجام این آزمون، دوباره جریان میدان در صفر تنظیم می‌‌گردد. و پایانه‌های ژنراتور توسط مجموعه‌ای از آمپرمترها اتصال كوتاه می‌شوند. سپس جریان آرمیچر  یا جریان خط  ، همراه با افزایش جریان میدان اندازه گیری می‌شود. به این منحنی، مشخصة اتصال كوتاه (SCC) می‌گویند. مشخصه اتصال كوتاه یك خط راست است. زیرا وقتی كه پایانه‌ها اتصال كوتاه می‌شوند جریان آرمیچر از رابطه  به دست می‌آید كه اندازه آن نیز بر طبق رابطه  خواهد بود.

حال اگر  باشد،  و چون كه  

 

یعنی اگر  و  در شرایطی معینی معلوم باشند. می‌توان راكتانس سنكرون  را یافت.

بنابراین روشی تقریبی تعیین راكتانس سنكرون  در جریان معین میدان به قرار زیر است:

1- ولتاژ تولیدشده EA را به ازای جریان میدان از مشخصه بی بار به دست می‌آوریم.

2- جریان اتصال كوتاه  را به ازای جریان میدان از مشخصه بی‌بار به دست می‌آوریم.

3- با استفاده از رابطه بالا  را می‌یابیم.

 

10-23-1) نسبت اتصال كوتاه:

پارامتر دیگری كه برای توصیف ژنراتورهای سنكرون به كار می‌رود. نسبت اتصال كوتاه است. نسبت اتصال كوتاه ژنراتور، طبق تعریف نسبت جریان لازم در میدان برای تولید جریان نامی آرمیچر در اتصال كوتاه است.

10-24- اثر تغییرات جریان بر موتورهای سنكرون:

در قسمت های قبلی چگونگی تاثیر تغییرات بار را روی موتوربیان كردیم، كمیت دیگری كه در موتور سنكرون وجود دارد كه می توان آن را تنظیم كرده و آن جریان میدان است كه تغییر جریان میدان چه تأثیری بر موتور سنكرون دارد؟

توجه كنید كه افزایش جریان میدان اندازه  را افزایش می دهد، اما بر توان حقیقی تولید شده، توسط موتور تأثیری ندارد. توان تحویلی موتور تنها هنگامی تغییر می‌كند كه گشتاور بار محور تغییركند. چون تغییر  بر سرعت محور  تأثیری ندارد و چون بار متصل به محور تغییر نكرده توان حقیقی تولید شده تغییر نمی‌كند.

البته  نیز ثابت است. چون منبع تغذیه تأمین كنندة موتور آن را ثابت نگه می‌دارد. بنابراین فواصل متناسب با توان در نمودار فیزوری  باید ثابت باشد وقتی جریان میدان زیاد می‌شود،  باید زیاد شود. اما این كار تنها با لغزیدن در امتداد خط توان ثابت عملی است. این نتیجه در شكل دیده می‌شود.

 

فهرست

 

عنوان                                                                                                              صفحه

1-1: مقدمه...........................................................................................................

1-2: كمیات اساسی الكتریكی................................................................................

1-2-1: بار...........................................................................................................

1-2-2: جریان......................................................................................................

1-2-3: ولتاژ........................................................................................................

1-2-4: توان الكتریكی..........................................................................................

1-2-5: مقاومت....................................................................................................

1-3: اتصال سری مقاومتها......................................................................................

1-4: اتصال موازی مقاومتها................................................................................

1-5: منابع.............................................................................................................

1-5-1: منبع ولتاژ................................................................................................

1-5-2: منبع جریان..................................................................................................

1-6: قانون ولتاژ كیرشهف (KVL).......................................................................

1-7: مقسم ولتاژ...................................................................................................

1-8: مقسم جریان................................................................................................

1-9: مدارهای مختلط...........................................................................................

1-10: زمین مدار..................................................................................................

مسائل فصل 1.......................................................................................................

فصل دوم: جریان متناوب..........................................................................................

2-1: موج سینوسی...............................................................................................

2-2: فركانس........................................................................................................

2-3: مقدار متوسط...................................................................................................

2-4: قوانین اهم در مدارهای AC........................................................................

2-4-1: فاز...........................................................................................................

2-5: فازور...........................................................................................................

2-6: اعداد مختلط.................................................................................................

2-7: ساده كردن اعداد مختلط.............................................................................

2-8: موج پالس.....................................................................................................

2-9: موج مثلثی.....................................................................................................

مسائل فصل دوم...................................................................................................

فصل سوم روشهای تحلیل مدار...........................................................................

3-1: تبدیل منابع...................................................................................................

3-2: قضیه جمع آثار............................................................................................

3-3: روش ولتاژ گره ها.......................................................................................

3-4: روش جریان مش.........................................................................................

3-5: روش تونن...................................................................................................

3-6: روش نورتن.................................................................................................

3-7: انتقالی حداكثر توان به بار...........................................................................

مسائل فصل 3.......................................................................................................

فصل چهارم: وسایل اندازه گیری.........................................................................

4-1: ولتمتر...........................................................................................................

4-2: آمپرمتر........................................................................................................

4-3: اهم متر.........................................................................................................

4-4: تست كردن قطعات الكتریكی........................................................................

4-4-1: سیم.........................................................................................................

4-4-2: مقاومت....................................................................................................

4-4-3: سلف........................................................................................................

4-4-4: خازن.......................................................................................................

4-5: اسیلسكوپ....................................................................................................

مسائل فصل چهارم...............................................................................................

فصل پنجم: خازن و سلف در جریان مستقیم........................................................

5-1: خازن............................................................................................................

5-2: خازن در جریان مستقیم..............................................................................

5-3: شارژ خازن..................................................................................................

5-4: دشارژ خازن................................................................................................

5-5: به هم بستن خازنها......................................................................................

5-6: سلف.............................................................................................................

5-7: سلف در جریان مستقیم...............................................................................

5-8: تغییرات جریان در سلف..............................................................................

5-9: به هم بستن سلف ها....................................................................................

مسائل فصل پنجم..................................................................................................

فصل ششم: خازن و سلف در جریان متناوب.......................................................

6-1: مدارهای RC................................................................................................

6-1-1: مدارهای RC موازی ...................................................................................

6-2: مدارهای RL................................................................................................

6-2-1: مدار RL سری........................................................................................

6-2-2: مدار RL موازی......................................................................................

مسائل فصل ششم.................................................................................................

فصل هفتم: مدارهای RLC....................................................................................

7-1: RLC سری.......................................................................................................

7-1-1: فركانس تشدید مدار سری......................................................................

7-2: RLC موازی.................................................................................................

7-2-1: فركانس تشدید در RLC موازی..............................................................

7-3: پهنای باند.....................................................................................................

مسائل فصل هفتم..................................................................................................

فصل هشتم ترانسفورماتورها....................................................................................

8-1: اندوكتانس متقابل.........................................................................................

8-2: توان..............................................................................................................

8-3: بازتاب امپدانس............................................................................................

مسائل فصل هشتم................................................................................................

فصل نهم: سیستم های چند فازه...........................................................................

9-1: سیستم تك فاز.............................................................................................

9-2: سیستم سه فاز.............................................................................................

9-3: توان در مدارهای سه فاز............................................................................

مسائل فصل نهم:.......................................................................................................

فصل 10: موتور و ژنراتورهای DC.....................................................................

10-1: موتورهای DC...........................................................................................

10-2: معرفی موتورهای DC...............................................................................

10-3: انواع موتورهای DC..................................................................................

10-4: مدار معادل موتورهای DC.......................................................................

10-5: موتورهای DC تحریك مجزا و موازی......................................................

10-6: مشخصه پایانه ای موتور DC موازی.......................................................

10-7: معرفی ژنراتورهای DC............................................................................

10-8: ژنراتور تحریك مجزا................................................................................

10-9: مشخصات پایانه ای ژنراتورهای تحریك مجزا.........................................

10-11: كنترل ولتاژ پایانه ای..............................................................................

10-12: ژنراتور dc موازی..................................................................................

10-13: موتورهای سنكرون................................................................................

10-14: مدار معادل موتور سنكرون...................................................................

10-15: موتور سنكرون از دید میدان مغناطیسی................................................

10-16: كار موتور سنكرون در حالت پایدار.......................................................

10-17: سختی مشخصه گشتاور در سرعت موتور سنكرون.............................

10-18: اثر تغییرات بار روی موتور سنكرون.....................................................

10-19: نمودار فیزوری ژنراتور سنكرون..........................................................

10-20: ژنراتور سنكرون....................................................................................

10-21: ساختمان ژنراتور سنكرون.....................................................................

10-22: سرعت و چرخش ژنراتور سنكرون.......................................................

10-23: اندازه گیری پارامترهای مدل ژنراتور سنكرون.....................................

10-23-1: نسبت اتصال كوتاه.............................................................................

10-24: اثر تغییرات جریان میدان بر موتورهای سنكرون..................................

10-25: موتور سنكرون كم تحریك و موتور سنكرون پر تحریك......................

مسائل.........................................................................................................................

 

 

دانلود بررسی مدارهای الكترونیكیادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی مدارهای الكترونیكی ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->